Mẫu số C69-HD: Bảng tổng hợp số phải thu BHXH, BHYT, BHTN

1 42

Mẫu bảng tổng hợp số phải thu BHXH, BHYT, BHTN

Mẫu số C69-HD: Bảng tổng hợp số phải thu BHXH, BHYT, BHTN là mẫu bảng được lập ra để ghi chép về việc tổng hợp số phải thu bảo hiểm. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Giấy ghi chép thanh toán thù lao cho tổ chức làm đại diện chi trả

ĐƠN VỊ:…………………….
BỘ PHẬN…………………..
-----------

Mẫu số: C69-HD
(Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính)

BẢNG TỔNG HỢP SỐ PHẢI THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Tháng …….Năm…….…….

Đơn vị tính: …….…….

STT

Mã đơn vị

Tên đơn vị

Kỳ trước chuyển sang

Phát sinh trong kỳ

Tổng cộng

Ghi chú

Thiếu phải đóng

Thiếu lãi

BHXH

BHTN

BHYT

Phải thu

Lãi

Phải thu

Trong đó

Lãi

Phải thu

Lãi

Phải thu

Lãi

m đau, thai sản

TNLĐ- BNN

u trí, tử tuất

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

I

 

Đơn vị sử dụng lao động, người lao động đóng BHXH, BHYT,BHTN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Đơn vị …….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Đơn vị …….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

Người lao động chỉ đóng BHXH bắt buộc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị, đối tượng đóng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

 

Đối tượng chỉ tham gia BHYT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Quỹ BHXH, BHTN đóng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

Hưu trí, MSLĐ……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

NSNN đóng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

Đối tượng ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

Đối tượng ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

Đối tượng ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

NSNN hỗ trợ đóng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

Đối tượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đối tượng đóng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- NSNN hỗ trợ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

Đối tượng ....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đối tượng đóng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- NSNN hỗ trợ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Hộ gia đình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

- Đối tượng đóng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

- NSNN hỗ trợ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Nhóm do người sử dụng lao động đóng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

 

Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đối tượng đóng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- NSNN hỗ trợ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số tiền (viết bằng chữ)…………………………………………………………………………

 

 

Ngày….. tháng……. năm …….....

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

PHỤ TRÁCH THU
(Ký, họ lên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số C69-HD: Bảng tổng hợp số phải thu BHXH, BHYT, BHTN

Mẫu số C69-HD: Bảng tổng hợp số phải thu BHXH, BHYT, BHTN

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 42
Bảo hiểm Xem thêm