Mẫu số C70b-HD: Danh sách giải quyết hưởng chế độ thai sản

1 18

Mẫu danh sách giải quyết hưởng chế độ thai sản

Mẫu số C70b-HD: Danh sách giải quyết hưởng chế độ thai sản là mẫu bản danh sách được lập ra để lên danh sách về việc giải quyết hưởng chế độ thai sản. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Danh sách giải quyết hưởng chế độ thai sản với người lao động đã thôi việc trước thời điểm sinh con

ĐƠN VỊ:…………………….
BỘ PHẬN…………………..
----------

Mẫu số: C70b-HD
(Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2018của Bộ Tài chính)

DANH SÁCH GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐÃ THÔI VIỆC, PHỤC VIÊN,
XUẤT NGŨ TRƯỚC THỜI ĐIỂM SINH CON, NHẬN CON, NHẬN NUÔI CON NUÔI

Ngày………tháng……..năm……….

A. GIẢI QUYẾT MỚI

Đơn vị tính:………..

STT

Họ và tên

Mã số BHXH

Ngày, tháng, năm sinh của con/Ngày nhận nuôi con nuôi/Ngày tháng giao nhận con

Số ngày

Số tiền trợ cấp

Thông tin tài khoản cá nhân/Ký nhận

Ghi chú

Tổng số tiền

Trong đó Phí giám định y khoa

A

B

C

D

1

2

3

E

F

I

Sinh con

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Nhận con nuôi

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Lao động nữ mang thai hộ

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Người mẹ nhờ mang thai hộ

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

B. ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG, THU HỒI TRỢ CẤP

STT

Họ và tên

Mã số BHXH

Nội dung điều chỉnh

Lý do điều chỉnh

Đợt xét duyệt

Thông tin tài khoản cá nhân/Ký nhận

Số ngày chênh lệch sau khi điều chỉnh

Số tiền đã duyệt

Số tiền duyệt mới

Chênh lệch giảm

Chênh lệch tăng

A

B

C

1

2

3

4

5

D

E

V

I

Sinh con

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Nhận con nuôi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Lao động nữ mang thai hộ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Người mẹ nhờ mang thai hộ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng số điều chỉnh tăng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN C. TỔNG SỐ TIỀN ĐƯỢC DUYỆT

PHẦN C: TỔNG HỢP SỐ TIỀN ĐƯỢC DUYỆT

1. Số tiền duyệt mới: ...... đồng

2. Số tiền được cấp bổ sung sau khi điều chỉnh: đồng

TỔNG CỘNG (1+2): ..... đồng

(Viết bằng chữ: ......... đồng)

3. Số tiền phải thu hồi sau khi điều chỉnh: đồng

(Viết bằng chữ: ........ đồng)


CÁN BỘ XÉT DUYỆT
(Ký, họ tên)


PHỤ TRÁCH CHẾ ĐỘ BHXH
(Ký, họ tên)

Ngày ….tháng….. năm ....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số C70b-HD: Danh sách giải quyết hưởng chế độ thai sản

Mẫu số C70b-HD: Danh sách giải quyết hưởng chế độ thai sản

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 18
Bảo hiểm Xem thêm