Mẫu số C72a-HD: Danh sách chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội

1 134

Mẫu danh sách chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội

Mẫu số C72a-HD: Danh sách chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội là mẫu bản danh sách được lập ra để lên danh sách về việc chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bảnh danh sách chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội

ĐƠN VỊ:…………………….
BỘ PHẬN…………………..
--------------

Mẫu số: C72a-HD
(Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính)

DANH SÁCH CHI TRẢ LƯƠNG HƯU VÀ TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI

Tháng... Năm...

Điểm chi trả: …………………….Quận (huyện)……………

I. Nguồn Ngân sách Nhà nước

Đơn vị tính:………………..

STT

Họ và tên người hưởng/người đứng tên nhận trợ cấp

Mã số BHXH

Số tiền hưởng tháng này

Số tiền truy lĩnh

Số tiền khấu trừ (nếu có)

Tổng số tiền được lĩnh

Thông tin tài khoản cá nhân/Ký nhận

Một lần

Hàng tháng

A

B

C

1

2

3

4

5=( 1+2+3)- 4

D

I

Hưu quân đội

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng I

 

 

 

 

 

 

 

II

Công nhân viên chức

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng II

 

 

 

 

 

 

 

III

Tử tuất

 

 

 

 

 

 

 

1

Tuất định suất cơ bản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng 1

 

 

 

 

 

 

 

2

Tuất định suất nuôi dưỡng

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng III

 

 

 

 

 

 

 

IV

TNLĐ, BNN

 

 

 

 

 

 

 

….

….

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng IV

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng (I+II+III+IV)

 

 

 

 

 

 

 

II. Quỹ BHXH

STT

Họ và tên người hưởng/người đứng tên nhận trợ cấp

Mã số BHXH

Số tiền hưởng tháng này

Số tiền truy lĩnh

Số tiền khấu trừ (nếu có)

Tổng số tiền được lĩnh

Thông tin tài khoản cá nhân/Ký nhận

Một lần

Hàng tháng

A

B

C

1

2

3

4

5=( 1 +2+3) - 4

D

I

Hưu quân đội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng I

 

 

 

 

 

 

 

II

Công nhân viên chức

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng II

 

 

 

 

 

 

 

III

Hưu tự nguyện

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng III

 

 

 

 

 

 

 

IV

Tử tuất

 

 

 

 

 

 

 

1

Tuất định suất cơ bản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng 1

 

 

 

 

 

 

 

2

Tuất định suất nuôi dưỡng

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng IV

 

 

 

 

 

 

 

V

TNLĐ, BNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng V

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số người trong danh sách là:…………………………………………… người

Tổng số tiền trong danh sách là: ………………………………………………đồng

(Viết bằng chữ:………………………………………)


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


PHỤ TRÁCH CHẾ ĐỘ BHXH
(Ký, họ tên)

Ngày ….tháng….. năm ....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số C72a-HD: Danh sách chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội

Mẫu số C72a-HD: Danh sách chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 134
Bảo hiểm Xem thêm