Mẫu số C72b-HD: Danh sách chi trả trợ cấp thất nghiệp

1 60

Mẫu danh sách chi trả trợ cấp thất nghiệp

Mẫu số C72b-HD: Danh sách chi trả trợ cấp thất nghiệp là mẫu bản danh sách được lập ra để lên danh sách về việc chi trả trợ cấp thất nghiệp. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bản danh sách chi trả trợ cấp thất nghiệp

ĐƠN VỊ:…………………….
BỘ PHẬN…………………..
-------------

Mẫu số: C72b-HD
(Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính)

DANH SÁCH CHI TRẢ TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

Ngày……… Tháng………… năm…………

Số: ………………………….

Quận (huyện): …………………………..

Hình thức chi trả (Tiền mặt hoặc qua tài khoản cá nhân): ……………………….

STT

Họ và tên

Mã số BHXH

Số quyết định

Ngày bắt đầu chi trả tháng này

Số tiền các tháng trước chưa lĩnh

Số tiền hưởng tháng này (đồng)

Số tiền khấu trừ (đồng)

Tổng số tiền được tính (đồng)

Ký nhận (Thông tin tài khoản)

Ghi chú

Số tháng

Số tiền (đồng)

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6=3+4-5

7

8

1

Nguyễn Văn A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số người trong danh sách là: ………………………..người.

Tổng số tiền đồng……………………… (Viết bằng chữ: …………………………………….)


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


PHỤ TRÁCH CHẾ ĐỘ BHXH
(Ký, họ tên)

Ngày ….tháng….. năm ....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số C72b-HD: Danh sách chi trả trợ cấp thất nghiệp

Mẫu số C72b-HD: Danh sách chi trả trợ cấp thất nghiệp

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 60
Bảo hiểm Xem thêm