Mẫu số C74a-HD: Bảng thanh toán lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng, thất nghiệp

1 203

Mẫu bảng thanh toán lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng, thất nghiệp

Mẫu số C74a-HD: Bảng thanh toán lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng, thất nghiệp là mẫu bảng được lập ra để ghi chép về việc thanh toán lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng, thất nghiệp. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bảng thanh toán về lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng, thất nghiệp

ĐƠN VỊ:…………………….
BỘ PHẬN…………………..
-----------

Mẫu số: C74a-HD
(Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính)

BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG HƯU VÀ TRỢ CẤP BHXH HÀNG THÁNG, TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

Tháng ………….năm ………………

Số: ……………………

A. Tình hình chi trả

Đơn vị tính:……………

STT

Loại đối tượng

Số phải trả

Số thực trả

Số chưa trả

Cơ quan BHXH duyệt số thực trả

Số người

Số tiền

Số người

Số tiền

Số người

Số tiền

Số người

Số tiền

A

B

1

2

3

4

5

7

8

I

Ngân sách Nhà nước đảm bảo

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hưu quân đội

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Hưu công nhân viên chức

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Trợ cấp công nhân cao su

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Trợ cấp mất sức lao động

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Trợ cấp 91

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Trợ cấp TNLĐ-BNN

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Trợ cấp phục vụ TNLĐ-BNN

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Trợ cấp tuất ĐSCB

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Trợ cấp tuất ĐSND

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Trợ cấp 613

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……..

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Quỹ BHXH

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Quỹ hưu trí, tử tuất

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Hưu quân đội

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Hưu công nhân viên chức

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Trợ cấp cán bộ xã

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Trợ cấp tuất ĐSCB

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Trợ cấp tuất ĐSND

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Lương hưu (BHXH tự nguyện)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Quỹ tai nạn lao động, BNN

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Trợ cấp TNLĐ-BNN

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Trợ cấp phục vụ TNLĐ-BNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trợ cấp thất nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng I + II + III

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Tình hình kinh phí

1. Kinh phí kỳ trước chuyển sang: ………………………………đồng

2. Kinh phí nhận trong kỳ: ………………………………đồng

- Kỳ 1: ………………

- Kỳ 2: ………………

3. Số tiền đã chi quyết toán trong kỳ: ………………đồng (viết bằng chữ): ……………………… Ấn định số người: ………………

Số tiền hoàn ứng (nếu có) …………………………….viết bằng chữ:…………………………..

4. Kinh phí chuyển kỳ sau: ………………………………đồng


Cơ quan BHXH

Ngày .... tháng……….. năm………….
Cơ quan Bưu điện

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số C74a-HD: Bảng thanh toán lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng, thất nghiệp

Mẫu số C74a-HD: Bảng thanh toán lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng, thất nghiệp

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 203
Bảo hiểm Xem thêm