Mẫu số C74b-HD: Bảng thanh toán các chế độ BHXH một lần

1 271

Mẫu bảng thanh toán các chế độ BHXH một lần

Mẫu số C74b-HD: Bảng thanh toán các chế độ BHXH một lần là mẫu bảng thanh toán được lập ra để ghi chép về việc thanh toán các chế độ BHXH một lần. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bảng thanh toán về các chế độ BHXH một lần

ĐƠN VỊ:…………………….
BỘ PHẬN…………………..
-----------

Mẫu số: C74b-HD
(Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính)

BẢNG THANH TOÁN CÁC CHẾ ĐỘ BHXH MỘT LẦN

Tháng ………….năm ……………..

Số …………………………

A. Tình hình chi trả

Đơn vị tính:…………………….

STT

Loại đối tượng

Số phải trả

Số thực trả

Số đã chuyển cơ quan BHXH

Số chưa trả

Cơ quan BHXH duyệt số thực trả

Số người

Số tiền

Số người

Số tiền

Số người

Số tiền

Số người

Số tiền

Số người

Số tiền

A

B

1

2

3

4

5

6

7=1-3-5

8=2-4-6

9

10

I

Ngân sách Nhà nước đảm bảo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trợ cấp mai táng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Phương tiện trợ giúp SH, DCCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Trợ cấp khu vực một lần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Nguồn Quỹ BHXH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Quỹ hưu trí, tử tuất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu (Đ58)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Trợ cấp mai táng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Trợ cấp khu vực một lần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu (Đ75)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Quỹ Tai nạn lao động, BNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Quỹ TNLĐ-BNN một lần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Trợ cấp 1 lần khi chết do TNLĐ-BNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Phương tiện trợ giúp SH, DCCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp sau TNLĐ-BNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Hỗ trợ phòng ngừa chia sẻ rủi ro về TNLĐ-BNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng I+II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Tình hình kinh phí

1. Kinh phí kỳ trước chuyển sang: ………………………………đồng

2. Kinh phí nhận trong kỳ: ………………………………đồng

- Kỳ 1: ………………

- Kỳ 2: ………………

3. Số tiền đã chi quyết toán trong kỳ: ………………đồng (viết bằng chữ): …………………… Ấn định số người: ………………

Số tiền hoàn ứng (nếu có) ……………………………….viết bằng chữ:………………………….. …………………

4. Kinh phí chuyển kỳ sau: ………………………………đồng


Cơ quan BHXH

Ngày .... tháng……….. năm………….
Cơ quan Bưu điện

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số C74b-HD: Bảng thanh toán các chế độ BHXH một lần

Mẫu số C74b-HD: Bảng thanh toán các chế độ BHXH một lần

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 271
Bảo hiểm Xem thêm