Mẫu số C75-HD: Bảng thu hồi kinh phí chi bảo hiểm

1 109

Mẫu bảng thu hồi kinh phí chi bảo hiểm

Mẫu số C75-HD: Bảng thu hồi kinh phí chi bảo hiểm là mẫu bảng thu hồi kinh phí chi bảo hiểm. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bảng thu hồi kinh phí chi bảo hiểm

ĐƠN VỊ:…………………….
BỘ PHẬN…………………..
------------

Mẫu số: C75-HD
(Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính)

BẢNG THU HỒI KINH PHÍ CHI BẢO HIỂM

Tháng ………..Quý ………..Năm…………….

Số:…………………………..

A. Tình hình chi trả

Đơn vị tính:…………………..

STT

Chỉ tiêu

Mã số BHXH

Nơi đang lĩnh tiền hoặc tên đơn vị SDLĐ

Số tiền thu hồi

Lý do thu hồi

Tổng số

Trong đó

Năm trước

Năm nay

A

B

C

D

1-2+3

2

3

E

 

Nguồn kinh phí...

 

 

 

 

 

 

I

CH ĐỘ

 

 

 

 

 

 

1

BHXH huyện

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn A

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

Lũy kế từ đầu năm đến tháng này

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn kinh phí...

 

 

 

 

 

 

II

CH ĐỘ

 

 

 

 

 

 

1

BHXH huyện

 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn B

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

Lũy kế từ đầu năm đến tháng này

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

Lũy kế từ đầu năm đến tháng này

 

 

 

 

 

 

Ấn định thu hồi: ………………………người, Số tiền……………………………..

Tổng số tiền thu hồi (viết bằng chữ): ………………………………………………


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Ngày ….tháng….. năm ....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số C75-HD: Bảng thu hồi kinh phí chi bảo hiểm

Mẫu số C75-HD: Bảng thu hồi kinh phí chi bảo hiểm

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 109
Bảo hiểm Xem thêm