Mẫu số C83-HD: Bảng phân bổ số tiền đã thu vào quỹ bảo hiểm

1 27

Mẫu bảng phân bổ số tiền đã thu vào quỹ bảo hiểm

Mẫu số C83-HD: Bảng phân bổ số tiền đã thu vào quỹ bảo hiểm là mẫu bảng được lập ra để ghi chép về việc phân bổ số tiền đã thu vào quỹ bảo hiểm. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bảng phân bổ về số tiền đã thu vào quỹ bảo hiểm

ĐƠN VỊ:…………………….
BỘ PHẬN…………………..

Mẫu số: C83-HD
(Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính)

BẢNG PHÂN BỐ SỐ TIỀN ĐÃ THU VÀO QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Tháng..……..quý………. năm ………………..

Đơn vị tính:…………………

STT

Mã đơn vị

Tên đơn vị

Thừa kỳ trước chuyển sang

Đã thu trong kỳ

 

 

 

 

BHXH

BHTN

BHYT

 

 

 

 

Phải thu

Trong đó

Lãi chậm nộp

Phải thu

Lãi chậm nộp

Phải thu

Trong đó

Lãi chậm nộp

 

 

 

 

 

m đau, thai sản

TNLĐ-BNN

Hưu trí, tử tuất

 

 

 

 

Năm nay

Năm sau

 

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I

 

Đơn vị sử dụng lao động, người lao động đóng BHXH, BHYT, BHTN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Đơn vị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Đơn vị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

Người lao động chỉ đóng BHXH bắt buộc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị, đối tượng đóng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

 

Đối tượng chỉ tham gia BHYT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Quỹ BHXH, BHTN đóng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

Hưu trí, MSLĐ ....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đối tượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

NSNN đóng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

Đối tượng ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đối tượng ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đối tượng ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

NSNN hỗ trợ đóng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

Đối tượng ....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đối tượng đóng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- NSNN hỗ trợ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đối tượng ....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đối tượng đóng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- NSNN hỗ trợ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Hộ gia đình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

- Đối tượng đóng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- NSNN hỗ trợ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Nhóm do người sử dụng lao động đóng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

 

Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đối tượng đóng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- NSNN hỗ trợ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số tiền (viết bằng chữ):……………………………………………………………………


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


PHỤ TRÁCH THU
(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Ngày ….tháng….. năm ....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số C83-HD: Bảng phân bổ số tiền đã thu vào quỹ bảo hiểm

Mẫu số C83-HD: Bảng phân bổ số tiền đã thu vào quỹ bảo hiểm

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 27
Bảo hiểm Xem thêm