Mẫu số C85-HD: Biên bản quyết toán sử dụng kinh phí quỹ khám chữa bệnh

1 24

Mẫu biên bản quyết toán sử dụng kinh phí quỹ khám chữa bệnh

Mẫu số C85-HD: Biên bản quyết toán sử dụng kinh phí quỹ khám chữa bệnh là mẫu biên bản được lập ra để ghi chéo về việc quyết toán sử dụng kinh phí quỹ khám chữa bệnh. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Biên bản về việc quyết toán sử dụng kinh phí quỹ khám chữa bệnh BHYT

ĐƠN VỊ:…………………….
BỘ PHẬN…………………..

Mẫu số: C85-HD
(Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính)

BIÊN BẢN QUYẾT TOÁN SỬ DỤNG KINH PHÍ KẾT DƯ QUỸ KHÁM,
CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ THEO ĐỊNH SUẤT

Năm…………………

Số:………………………………..

Căn cứ Biên bản thanh quyết toán năm .... (Mẫu C82-HD) giữa BHXH ……………và cơ sở KCB…………….

Hôm nay, ngày ……..tháng ……..năm ………tại ……………………..

Chúng tôi gồm:

Đại diện cơ quan BHXH (BHXH tỉnh):

Ông (Bà):……………………………Chức vụ:……………………………………….

Ông (Bà):……………………………Chức vụ:……………………………………….

Ông (Bà):……………………………Chức vụ:……………………………………….

Đại diện đơn vị sử dụng kinh phí (Tên đơn vị nhận kinh phí):

Địa chỉ:

Số hiệu tài khoản: ………………..Mở tại: ………………………………………. …

Ông (Bà):……………………………Chức vụ:……………………………………….

Ông (Bà):……………………………Chức vụ:……………………………………….

Ông (Bà):……………………………Chức vụ:……………………………………….

Cùng nhau tiến hành xác định và lập biên bản đối chiếu số liệu quyết toán sử dụng kinh phí kết dư quỹ KCB BHYT định suất như sau:

Đơn vị tính:……….

STT

Nội dung chí

Mã số

Đơn vị
đề nghị

Cơ quan
BHXH duyệt

Ghi chú

A

B

C

(1)

(2)

D

1

Tổng quỹ định suất trong năm

01

 

 

 

2

Tổng chi phí trong định suất

02

 

 

 

2.1

Chi trong định suất ngoài cơ sở KCB

03

 

 

2.2

Chi trong định suất tại cơ sở KCB

04

 

 

 

3

Kết dư quỹ định suất

05

 

 

 

4

Số dư đơn vị được sử dụng

06

 

 

 

5

Số dư chuyển quỹ KCB năm sau

07

 

 

 

Cộng

 

 

 

x

Tổng số tiền (viết bằng chữ):

Ý kiến của Cữ quan BHXH:

Ý kiến của đơn vị

CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI

ĐƠN VỊ SỬ DỤNG KINH PHÍ

TP. GIÁM ĐỊNH BHYT
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

THỦ TRƯỞNG
ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

KẾ TOÁN
TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

THỦ TRƯỞNG
ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số C85-HD: Biên bản quyết toán sử dụng kinh phí quỹ khám chữa bệnh

Mẫu số C85-HD: Biên bản quyết toán sử dụng kinh phí quỹ khám chữa bệnh

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 24
Bảo hiểm Xem thêm