Mẫu số C87a-HD: Danh sách đề nghị thanh toán kinh phí hỗ trợ học nghề

1 94

Mẫu danh sách đề nghị thanh toán kinh phí hỗ trợ học nghề

Mẫu số C87a-HD: Danh sách đề nghị thanh toán kinh phí hỗ trợ học nghề là mẫu bản danh sách được lập ra để lên danh sách đề nghị thanh toán kinh phí hỗ trợ học nghề. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bản danh sách đề nghị thanh toán kinh phí hỗ trợ học nghề

CƠ SỞ ĐÀO TẠO NGHỀ………….

Mẫu số: C87a-HD
(Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính)

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN KINH PHÍ HỖ TRỢ HỌC NGHỀ

Tháng…….. quý ………năm…....

Số hiệu tài khoản: …………………….Mở tại: ……………………………..

I. Danh sách đề nghị thanh toán kinh phí hỗ trợ trong tháng

STT

Họ và tên

Số quyết định

Mã số BHXH

Thời gian hỗ trợ học nghề theo quyết định

Số tiền (đồng)

Chữ ký

Từ ngày

Đến ngày

A

B

C

D

E

F

1

G

I

Nghề đào tạo A

 

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Văn A

 

 

 

 

 

 

2

Lê Thị B

 

 

 

 

 

 

 

……….

 

 

 

 

 

 

II

Nghề đào tạo B

 

 

 

 

 

 

……..

………….

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

Tổng số người hưởng: ………….người

Tổng số tiền (viết bằng chữ:………………………………)

II. Danh sách đề nghị thanh toán bổ sung kinh phí chi hỗ trợ học nghề tháng trước

STT

Họ và tên

Số quyết định

Mã số bảo hiểm xã hội

Nội dung và lý do điều chỉnh

Tháng xét duyệt chi

Số tiền đề nghị duyệt bổ sung

Lý do điều chỉnh

A

B

C

D

1

E

F

I

Nghề đào tạo A

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Văn A

 

 

 

 

 

2

Lê Thị B

 

 

 

 

 

 

………….

 

 

 

 

 

II

Nghề đào tạo B

 

 

 

 

 

…….

………….

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

Tổng số người hưởng: ………….người

Tổng số tiền (viết bằng chữ:………………………………)


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Ngày ….tháng….. năm ....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số C87a-HD: Danh sách đề nghị thanh toán kinh phí hỗ trợ học nghề

Mẫu số C87a-HD: Danh sách đề nghị thanh toán kinh phí hỗ trợ học nghề

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 94
Bảo hiểm Xem thêm