Mẫu số C89a-HD: Phiếu tính lãi, phí phải thu, trả phát sinh trong năm

1 8

Mẫu phiếu tính lãi, phí phải thu, trả phát sinh trong năm

Mẫu số C89a-HD: Phiếu tính lãi, phí phải thu, trả phát sinh trong năm là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc tính lãi, phí thu và trả phát sinh trong năm. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Phiếu ghi chép tính lãi, phí phải thu, trả phát sinh trong năm

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
VỤ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ QUỸ

Mẫu số: C89a-HD
(Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính)

PHIẾU TÍNH LÃI, PHÍ PHẢI THU/PHẢI TRẢ PHÁT SINH TRONG NĂM

1. Tên đối tượng:

2. Hợp đồng/Lần giải ngân số: ……………………..Ngày ký:

3. Ngày chuyển tiền: ………………………………….Hạn trả:

4. Số tiền gốc:

(Bằng chữ: )

5. Lãi suất: ……………………………..%/năm;

6. Tổng số lãi, phí phải thu/phải trả: ……………….đồng, trong đó:

Từ ngày

Đến ngày

Số ngày chịu lãi, phí

Lãi suất (%/năm)

Số tiền (đồng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

(Viết bằng chữ .....................)

Bao gồm: - Lãi, phí phải thu/phải trả đến hạn thanh toán trong năm: ……………đồng

(Viết bằng chữ: .....................)

- Lãi, phí phải thu/phải trả chưa đến hạn thanh toán trong năm:…….đồng

(Viết bằng chữ: .....................)


NGƯỜI LẬP
(Ký, ghi rõ họ tên)


TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, họ tên)

Ngày ….tháng….. năm ....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số C89a-HD: Phiếu tính lãi, phí phải thu, trả phát sinh trong năm

Mẫu số C89a-HD: Phiếu tính lãi, phí phải thu, trả phát sinh trong năm

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 8
Bảo hiểm Xem thêm