Mẫu số C89b-HD: Phiếu điều chỉnh lãi, phí phải thu, trả phát sinh trong năm

1 5

Mẫu phiếu điều chỉnh lãi, phí phải thu, trả phát sinh trong năm

Mẫu số C89b-HD: Phiếu điều chỉnh lãi, phí phải thu, trả phát sinh trong năm là mẫu phiếu được lập ra để điều chỉnh lãi, phí phải thu trả phát sinh trong năm. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Phiếu điều chỉnh về lãi, phí phải thu, trả phát sinh trong năm

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
VỤ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ QUỸ

Mẫu số: C89b-HD
(Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính)

Số:……………………….

 

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH LÃI, PHÍ PHẢI THU/PHẢI TRẢ
PHÁT SINH TRONG NĂM

1. Tên đối tượng:

2. Hợp đồng/Lần giải ngân số: …………………………..Ngày ký:

3. Ngày chuyển tiền: ……………………………….Hạn trả:

4. Số tiền gốc:

(Bằng chữ: .................................)

5. Lãi suất: ……………………..%/năm;

6. Lãi suất điều chỉnh: ……………………..%/năm (nếu có)

7. Tổng số lãi, phí phải thu/phải trả điều chỉnh tăng /giảm: ……..đồng,

trong đó:

- Điều chỉnh tăng/giảm lãi, phí phải thu/phải trả đến hạn thanh toán trong năm: …….đồng

(Bằng chữ: .................................)

- Điều chỉnh tăng/giảm lãi, phí phải thu/phải trả chưa đến hạn thanh toán trong năm: ………đồng

(Bằng chữ: .................................)

8. Số phiếu tính lãi, phí phải thu/phải trả được điều chỉnh


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày ….tháng….. năm ....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số C89b-HD: Phiếu điều chỉnh lãi, phí phải thu, trả phát sinh trong năm

Mẫu số C89b-HD: Phiếu điều chỉnh lãi, phí phải thu, trả phát sinh trong năm

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 5
Bảo hiểm Xem thêm