Mẫu số C90-HD: Danh sách giải quyết chi trả hỗ trợ kinh phí

1 38

Mẫu danh sách giải quyết chi trả hỗ trợ kinh phí

Mẫu số C90-HD: Danh sách giải quyết chi trả hỗ trợ kinh phí là mẫu bản danh sách được lập ra để ghi chép danh sách giải quyết chi trả hỗ trợ kinh phí. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bản danh sách giải quyết chi trả hỗ trợ kinh phí

BHXH VIỆT NAM
BHXH…………

Mẫu số: C90-HD
(Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2018của Bộ Tài chính)

DANH SÁCH GIẢI QUYẾT CHI TRẢ HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐÀO TẠO CHUYỂN ĐỔI NGHỀ NGHIỆP, KHÁM BỆNH,
CHỮA BỆNH NGHỀ NGHIỆP, PHỤC HỒI CHỨC NĂNG LAO ĐỘNG, HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Đợt ………tháng ………năm ……………

Đơn vị tính:…………….

STT

TÊN ĐƠN VỊ

MÃ ĐƠN VỊ

ĐỊA CHỈ

SỐ QUYẾT ĐỊNH HỖ TRỢ CỦA SỞ LĐ-TB&XH

SỐ TIỀN HỖ TRỢ

THÔNG TIN VỀ TÀI KHOẢN CỦA ĐƠN VỊ

GHI CHÚ

A

B

C

D

E

1

F

G

1

Đơn vị A

 

 

 

 

 

 

2

Đơn vị B

 

 

 

 

 

 

 

TNG CỘNG

 

 

 

 

 

 

(Số tiền bằng chữ: ……………………………………………………..……đồng)


CÁN BỘ XÉT DUYỆT
(Ký, họ tên)


PHỤ TRÁCH CHẾ ĐỘ BHXH
(Ký, họ tên)

Ngày ….tháng….. năm ....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số C90-HD: Danh sách giải quyết chi trả hỗ trợ kinh phí

Mẫu số C90-HD: Danh sách giải quyết chi trả hỗ trợ kinh phí

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 38
Bảo hiểm Xem thêm