Mẫu số C91-HD: Giấy đề nghị tạm ứng kinh phí hỗ trợ đào tạo nâng cao nghề

1 30

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng kinh phí hỗ trợ đào tạo nâng cao nghề

Mẫu số C91-HD: Giấy đề nghị tạm ứng kinh phí hỗ trợ đào tạo nâng cao nghề là mẫu giấy đề nghị về việc tạm ứng kinh phí hỗ trợ đào tạo nâng cao nghề. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Giấy đề nghị về việc tạm ứng kinh phí hỗ trợ đào tạo nâng cao nghề

ĐƠN VỊ:…………………….
BỘ PHẬN…………………..

Mẫu số: C91-HD
(Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG KINH PHÍ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội………………………………….

Đơn vị: ………………………………………..Địa chỉ:.............

Mã số định danh:..................................................................

Số tài khoản: ………………………………….Mở tại: ............

Căn cứ Quyết định số ……………./QĐ-UBND ngày….. tháng….. năm 20…… của Chủ tịnh Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố………………về việc hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động, đề nghị Bảo hiểm xã hội ........................ tạm ứng kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động cụ thể như sau:

Tổng số tiền được hỗ trợ: ………………………………..đồng

(bằng chữ ................................................................................)

Số kinh phí đề nghị tạm ứng (50% x tổng số tiền được hỗ trợ): số tiền: ………………………………… đồng (bằng chữ:……………………….)


NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Ngày ….tháng….. năm ....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số C91-HD: Giấy đề nghị tạm ứng kinh phí hỗ trợ đào tạo nâng cao nghề

Mẫu số C91-HD: Giấy đề nghị tạm ứng kinh phí hỗ trợ đào tạo nâng cao nghề

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 30
Bảo hiểm Xem thêm