Mẫu số C92-HD: Danh sách người lao động đã được đào tạo nghề đề nghị chi trả hỗ trợ đào tạo

1 18

Mẫu danh sách người lao động đã được đào tạo nghề đề nghị chi trả hỗ trợ đào tạo

Mẫu số C92-HD: Danh sách người lao động đã được đào tạo nghề đề nghị chi trả hỗ trợ đào tạo là mẫu bản danh sách được lập ra để lên danh sách người lao động đã được đào tạo đề nghị hỗ trợ kinh phí. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bản danh sách người lao động đã được đào tạo đề nghị chi trả hỗ trợ đào tạo nghề

 

Mẫu số: C92-HD
(Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính)

CƠ QUAN CẤP TRÊN…………
TÊN ĐƠN VỊ:…….
-----------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐÃ ĐƯỢC ĐÀO TẠO ĐỀ NGHỊ CHI
HỖ TRỢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG
NGHỀ ĐỂ DUY TRÌ VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Theo Quyết định số…………… /QĐ-UBND ngày……….)

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội………………………..

Đơn vị: ………………………….Mã số định danh:

Địa chỉ:

Số tài khoản: ………………………………..Mở tại:

I. Danh sách đề nghị chi hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

Đơn vị:………..

STT

Họ và tên

Mã số BHXH

Thời gian học thực tế
Số tháng được hỗ trợ

Mức hỗ trợ đào tạo

Số tiền được hỗ trợ đào tạo

Chữ ký của người lao động

Từ ngày... tháng….

Đến ngày... tháng….

Số tháng được hỗ trợ

A

B

C

1

2

3

4

5=3x4

D

I

Nghề đào tạo A

 

 

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Văn A

 

 

 

 

 

 

 

2

Nguyễn Văn B

 

 

 

 

 

 

 

3

...

 

 

 

 

 

 

 

II

Nghề đao tạo B

 

 

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Văn A

 

 

 

 

 

 

 

2

Nguyễn Văn B

 

 

 

 

 

 

 

3

...

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

- Tổng số người lao động đã được đào tạo: ……………………người.

- Tổng số tiền hỗ trợ: …………….đồng.

(Bằng chữ …………………………………………………….đồng)./.

II. Danh sách đề nghị thanh toán bổ sung kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

Đơn vị tính:……………..

STT

Họ và tên

Mã số BHXH

Quyết định

Nội dung và lý do điều chỉnh

Đợt thanh toán

Số tiền

Lý do điều chỉnh

A

B

C

D

1

E

F

I

Nghề đào tạo A

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Văn A

 

 

 

 

 

2

Nguyễn Văn B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Nghề đào tạo B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

- Tổng số người được đào tạo đề nghị điều chỉnh thanh toán:………… người

- Tổng số tiền hỗ trợ (bằng chữ): ……………………….đồng.


NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Ngày ….tháng….. năm ....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số C92-HD: Danh sách người lao động đã được đào tạo nghề đề nghị chi trả hỗ trợ đào tạo

Mẫu số C92-HD: Danh sách người lao động đã được đào tạo nghề đề nghị chi trả hỗ trợ đào tạo

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 18
Bảo hiểm Xem thêm