Mẫu số C93-HD: Bảng thanh toán hỗ trợ đào tạo

1 19

Mẫu bảng thanh toán hỗ trợ đào tạo

Mẫu số C93-HD: Bảng thanh toán hỗ trợ đào tạo là mẫu bảng được lập ra để ghi chép về việc thanh toán hỗ trợ đào tạo. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bảng ghi chép thanh toán hỗ trợ đào tạo

 

Mẫu số: C93-HD
(Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính)

CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN…………
BẢO HIỂM XÃ HỘI:…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢNG THANH TOÁN HỖ TRỢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, NÂNG CAO TRÌNH
ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ ĐỂ DUY TRÌ VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Theo Quyết định số……………….. /QĐ-UBND ngày………..)

Tên đơn vị: …………………………..Mã số định danh: ...

Địa chỉ: ............................................................................

Số tài khoản: ……………………………….Mở tại: ...........

I. Số được duyệt chỉ theo đề nghị của đơn vị

Đơn vị tính:………..

STT

Họ và tên

Mã số BHXH

Số tháng được hỗ trợ

Mức hỗ trợ đào tạo

Số tiền được hỗ trợ đào tạo

Ghi chú

A

B

C

1

2

3=1x2

D

I

Nghề đào tạo A

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Văn A

 

 

 

 

 

2

Nguyễn Văn B

 

 

 

 

 

II

Nghề đào tạo B

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

- Tổng số người: …………………..người

- Tổng số tiền (viết bằng chữ): …………………………… đồng

II. Danh sách người hưởng được duyệt sau khi điều chỉnh

Đơn vị tính:…………

ST1

Họ và tên

Mã số BHXH

Số tiền đề nghị

Số tiền được thanh toán

Lý do điều chỉnh

A

B

C

1

2

D

I

Nghề đào tạo A

 

 

 

 

1

Nguyễn Văn A

 

 

 

 

2

….

 

 

 

 

II

Nghề đào tạo B

 

 

 

 

1

Nguyễn Văn A

 

 

 

 

2

…….

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

- Tổng số người: ……………………………người

- Tổng số tiền (viết bằng chữ): ……………………………….đồng

III. Danh sách người hưởng không được duyệt chi

Đơn vị tính: ……………….

STT

Họ và tên

Mã số BHXH

Số tiền

Lý do không được duyệt

A

B

C

1

D

I

Nghề đào tạo A

 

 

 

1

Nguyễn Văn A

 

 

 

2

……

 

 

 

II

Nghề đào tạo B

 

 

 

1

Nguyễn Văn A

 

 

 

2

…….

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

Tổng số tiền (viết bằng chữ): …………………………..đồng

CÁN BỘ XÉT DUYỆT
(Ký, ghi rõ họ tên)

PHỤ TRÁCH CHẾ ĐỘ BHXH
(Ký, ghi rõ họ tên)

IV. Tạm ứng và thanh quyết toán

1. Kinh phí đã tạm ứng: ……………………………………đồng.

(viết bằng chữ: ………………………………………….đồng)

2. Số kinh phí được quyết toán (I+II): ……………………….đồng.

(viết bằng chữ: …………………………………………đồng)

3. Kinh phí cơ quan BHXH còn phải thanh toán với đơn vị sử dụng lao động:

(Trường hợp 2-1>0): ……………………………………đồng.

(viết bằng chữ: ………………………………..đồng)

4. Kinh phí đơn vị sử dụng lao động phải chuyển trả cơ quan BHXH

(Trường hợp 1-2>0): ……………………………….đồng.

(viết bằng chữ: …………………………………………đồng)


NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Ngày ….tháng….. năm ....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số C93-HD: Bảng thanh toán hỗ trợ đào tạo

Mẫu số C93-HD: Bảng thanh toán hỗ trợ đào tạo

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 19
Bảo hiểm Xem thêm