Mẫu số C95-HD: Giấy nhận tiền lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN

1 782

Mẫu giấy nhận tiền lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN

Mẫu số C95-HD: Giấy nhận tiền lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN là mẫu giấy được lập ra để ghi chép về việc nhận tiền lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Giấy ghi chép nhận tiền lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN

BHXH:…………………….
ĐẠI DIỆN CHI TRẢ………

Mẫu số: C95-HD
(Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính)

GIẤY NHẬN TIỀN
LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Họ và tên người hưởng: ……………………..Mã BHXH:

Nơi đăng ký nhận tiền (ghi tổ chi trả, xã/phường/thị trấn, huyện/quận/thị xã/thành phố, tỉnh/thành phố): .......... (1)

Nhận chế độ (hàng tháng/một lần/trợ cấp thất nghiệp)……………………………………………..(2) tháng…….. năm……………. (3)

Đơn vị tính:……………

Số tiền hưởng tháng này

Số tiền truy lĩnh

Số tiền khấu trừ (nếu có)

Tổng số tiền được lĩnh

Trợ cấp một lần

Hàng tháng

1

2

3

4

5=1+2+3-4

 

 

 

 

 

Số tiền thực nhận bằng chữ:

Họ và tên người ủy quyền nhận thay lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp: …………………………(4)

Thời hạn ủy quyền: Từ ngày……. tháng……. năm……. đến ngày....tháng...năm……..


NGƯỜI NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên)


CÁN BỘ CHI TRẢ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày ….tháng….. năm ....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu số C95-HD: Giấy nhận tiền lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN

Mẫu số C95-HD: Giấy nhận tiền lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 782
Bảo hiểm Xem thêm