Mẫu số C97-HD: Danh sách chi trả trợ cấp BHXH một lần

1 343

Mẫu danh sách chi trả trợ cấp BHXH một lần

Mẫu số C97-HD: Danh sách chi trả trợ cấp BHXH một lần là mẫu bản danh sách được lập ra để lên danh sách chi trả trợ cấp BHXH một lần. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bản danh sách chi trả trợ cấp BHXH một lần

ĐƠN VỊ:…………………….
BỘ PHẬN…………………..

Mẫu số: C97-HD
(Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính)

DANH SÁCH CHI TRẢ TRỢ CẤP BHXH MỘT LẦN

Đơn vị tính:……………………

STT

Họ và tên

Mã số BHXH

Số tiền được hưởng

Số tiền khấu trừ (nếu có)

Tổng số tiền được lĩnh

Ký nhận/Thông tin tài khoản cá nhân

A

B

C

1

2

3=1-2

D

A

NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 

 

 

 

 

I

BHXH một lần

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn A

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

II

Chế độ TNLĐ

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị B

 

 

 

 

 

 

……….

 

 

 

 

 

III

Chế độ BNN

 

 

 

 

 

 

Trần Văn C

 

 

 

 

 

IV

Chế độ tử tuất

 

 

 

 

 

 

Hoàng Anh C

 

 

 

 

 

 

……..

 

 

 

 

 

V

Trợ cấp 1 lần đối với người đang hưởng lương hưu, BHXH hàng tháng ra nước ngoài định cư

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

…………

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng (I+II+III+IV+V……… )

 

 

 

 

 

B

NGUỒN QUỸ BHXH

 

 

 

 

 

I

BHXH một lần

 

 

 

 

 

 

Lê Văn E

 

 

 

 

 

 

…….

 

 

 

 

 

II

Chế độ tử tuất

 

 

 

 

 

 

Lê Văn D

 

 

 

 

 

 

…….

 

 

 

 

 

III

Chế độ TNLĐ

 

 

 

 

 

 

Bùi Văn F

 

 

 

 

 

 

…….

 

 

 

 

 

IV

Chế độ BNN

 

 

 

 

 

 

Bùi Văn G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Trợ cấp 1 lần đối với người đang hưởng lương hưu, BHXH hàng tháng ra nước ngoài định cư

 

 

 

 

 

 

Đinh Thị H

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

VI

Hỗ trợ khám BNN, chữa BNN, phục hồi chức năng đối với người đã thôi việc, nghỉ hưu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng (I+II+III+IV+V+....)

 

 

 

 

 

Tổng số người trong danh sách là: ………………………………..người

Tổng số tiền trong danh sách là: ………………………….. đồng

(Viết bằng chữ:…………………………………………đồng)


NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)


TP. CHẾ ĐỘ BHXH
(Ký, họ tên)

Ngày ….tháng….. năm ....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số C97-HD: Danh sách chi trả trợ cấp BHXH một lần

Mẫu số C97-HD: Danh sách chi trả trợ cấp BHXH một lần

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 343
Bảo hiểm Xem thêm