Mẫu số F01 – DNSN: Bảng cân đối tài khoản

1 50

Mẫu bảng cân đối tài khoản

Mẫu số F01 – DNSN: Bảng cân đối tài khoản là mẫu bảng cân đối được lập ra để cân đối tài khoản của doanh nghiệp. Mẫu được ban hành theo Thông tư 132/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu bảng cân đối tài khoản theo Thông tư 132

Đơn vị:..................................

Địa chỉ:.................................

Mẫu số F01 – DNSN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Năm …

Đơn vị tính: …

Số hiệu tài khoản

Tên tài khoản

Số dưđầu kỳ

Số phát sinh trong kỳ

Số dư cuối kỳ

 

 

Nợ

Nợ

Nợ

A

B

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

…..., ngày…tháng…năm…

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số F01 – DNSN: Bảng cân đối tài khoản

Mẫu số F01 – DNSN: Bảng cân đối tài khoản

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kế toán kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 50
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm