Mẫu số F02 – DNSN: Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước

1 260

Mẫu báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước

Mẫu số F02 – DNSN: Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Mẫu được ban hành theo Thông tư 132/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo Thông tư 132

Đơn vị:..................................

Địa chỉ:.................................

Mẫu số F02 – DNSN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Năm......

Đơn vị tính:.............

CHỈ TIÊU

số

Số còn phải nộp đầu năm

Số phải nộp phát sinh

trong năm

Số đã nộp trong năm

Số còn phải nộp cuối năm

1

2

3

4

5

6

1. Thuế GTGT

01

 

 

 

 

2. Thuế TNDN

02

 

 

 

 

3. Các loại thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác vào NSNN

03

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

10

 

 

 

 

 

 

…..., ngày…tháng…năm…

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số F02 – DNSN: Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước

Mẫu số F02 – DNSN: Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kế toán kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 260
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm