Mẫu sổ gốc cấp chứng chỉ

1 10

Mẫu sổ gốc cấp chứng chỉ là gì? Mẫu sổ gốc cấp chứng chỉ gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu sổ gốc cấp chứng chỉ là gì?

Mẫu sổ gốc cấp chứng chỉ là mẫu sổ được lập ra để ghi chép về việc cấp chứng chỉ. Mẫu nêu rõ chương trình đào tạo, bồi dưỡng, thông tin thời gian đào tạo, người học... Mẫu được ban hành theo Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Mẫu sổ gốc cấp chứng chỉ

CƠ QUAN/CƠ SỞ GIÁO DỤC CẤP CHỨNG CHỈ
-------

 

SỔ GỐC CẤP CHỨNG CHỈ …………………………(*)

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng (nếu có): …………………………………………

Thời gian đào tạo, bồi dưỡng (nếu có): từ ngày … tháng … năm …….. đến ngày … tháng … năm ……….

Hội đồng thi/kiểm tra (nếu có): ……………………………………………………….

Số TT

Họ và tên người học

Ngày tháng năm sinh

Nơi sinh

Giới tính

Dân tộc

Xếp loại/Điểm thi (nếu có)

Số hiệu chứng chỉ

Số vào sổ gốc cấp chứng chỉ

Người nhận chứng chỉ ký và ghi rõ họ tên

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: (*) Ghi tên chứng chỉ.

 

Địa danh, ngày ….. tháng .... năm ………….
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ CƠ SỞ GIÁO DỤC CẤP CHỨNG CHỈ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu sổ gốc cấp chứng chỉ

Mẫu sổ gốc cấp chứng chỉ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 10
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm