Mẫu sơ kết lớp của giáo viên chủ nhiệm

1 26.826

Biên bản sơ kết học kỳ 1

Mẫu sơ kết lớp của giáo viên chủ nhiệm được lập vào cuối học kỳ 1 của mỗi năm học, đây là biên bản báo cáo về tình hình học tập và tham gia các hoạt động cũng như sĩ số học sinh do lớp mình chủ nhiệm. Qua đó, quý giáo viên sẽ đưa ra phương hướng hoạt động của học kì 2 và nêu lên những ý kiến của mình. Mời các bạn tham khảo chi tiết và tải về biên bản sơ kết học kỳ 1 tại đây.

Báo cáo tổng kết hoạt động công tác chủ nhiệm lớp

Cách ghi nhận xét theo tháng của sổ theo dõi chất lượng giáo dục và sổ chủ nhiệm

Biên bản sơ kết học kỳ 1

Mẫu sơ kết lớp của giáo viên chủ nhiệm 

Mời các bạn tham khảo Biên bản sơ kết học kì 1 của giáo viên chủ nhiệm

Phòng GD&ĐT ..................................

TRƯỜNG ...................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ KẾT HỌC KÌ 1
NĂM HỌC .......... - ..........

Lớp: ........................ Giáo viên chủ nhiệm: .........................

I. DUY TRÌ SỐ LƯỢNG

1. Đầu năm: ........................ Nữ: .........................

2. Cuối học kì 1: ................. Nữ: .........................

- Tăng: ................................ Giảm: .....................

- Họ và tên HS tăng, giảm. Lí do.

II. CHUYÊN CẦN

1. Tổng số lần vắng của lớp: ............... Có phép: .............. Không phép: ..............

2. HS vắng học nhiều nhất: ................................................ Số lần vắng: ..............

3. Tổng số lần HS trốn học, bỏ tiết: ....................................

4. Biện pháp giáo dục HS để duy trì chuyên cần trong lớp học:

(ghi rõ các biện pháp đã thực hiện)

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

III. CHẤT LƯỢNG VĂN HÓA, HẠNH KIỂM

1. Tổng hợp số liệu

Mặt giáo dục

TS HS

Giỏi Khá TB Yếu Kém
SL % SL % SL % SL % SL %
Học lực                      
Hạnh kiểm                      

2. Nhận định

2.1. Về học lực

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

2.1. Về hạnh kiểm

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

2.3. Điều kiện, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ dạy và học

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

IV. TỔ CHỨC LỚP, CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

1. Chất lượng hoạt động của mạng lưới cán bộ lớp, tổ, chi đội

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

2. Nề nếp tự quản, bảo vệ tài sản nhà trường, bảo quản và sử dụng sổ đầu bài, sổ gọi tên ghi điểm

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

3. Kết quả giáo dục Văn thể mỹ, tham gia các phong trào, hội thi do nhà trường, Liên đội phát động, tổ chức

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

4. Số buổi lao động của lớp, tự đánh giá về kết quả lao động

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

5. Kết quả thi đua học kì 1:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

6. Tình hình thu nạp các khoản tiền theo quy định

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

7. Tổng số học sinh giỏi: .................... Nữ: ............

8. Tổng số học sinh tiên tiến: ............. Nữ: ............

9. Kết quả giáo dục học sinh cá biệt:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

V. PHƯƠNG HƯỚNG HỌC KÌ 2

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

VI. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT

1. Đối với đồng nghiệp (GVBM, GVCN khác)

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

2. Các tổ chức, đoàn thể

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

3. Đối với BGH nhà trường

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

 

TỔ TRƯỞNG

(Ghi rõ ý kiến, kí, ghi rõ họ tên)

......................., ngày .....tháng.....năm......

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá bài viết
1 26.826
Văn bản giáo dục Xem thêm