Mẫu số lượng công trình khai thác phân theo loại hình công trình khai thác

Mẫu số lượng công trình khai thác phân theo loại hình công trình khai thác là gì? Mẫu số lượng công trình khai thác phân theo loại hình công trình khai thác gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

1. Định nghĩa mẫu số lượng công trình khai thác phân theo loại hình công trình khai thác là gì?

Mẫu số lượng công trình khai thác phân theo loại hình công trình khai thác là mẫu bảng được lập ra để ghi chép về số lượng công trình khai thác phân theo loại hình công trình khai thác. Mẫu nêu rõ nội dung số lượng công trình... Mẫu được ban hành theo Thông tư 29/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và môi trường.

2. Mẫu số lượng công trình khai thác phân theo loại hình công trình khai thác

Số lượng công trình khai thác phân theo loại hình công trình khai thác
(Kèm theo Báo cáo số …./…. ngày...tháng...năm... của Bộ/ngành...)

TT

Lưu vực sông/ Vùng/ Tỉnh

Tổng số công trình

Số lượng công trình phân theo loại hình

Khai thác nước mặt

Khai thác nước dưới đất

Hồ chứa

Đập dâng

Cống

Trạm bơm

Khác

Giếng khoan

Khác

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Lưu vực A

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Lưu vực B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số lượng công trình khai thác phân theo loại hình công trình khai thác

Mẫu số lượng công trình khai thác phân theo loại hình công trình khai thác

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm