Mẫu sổ quản lý nội quy lao động

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn mẫu sổ quản lý nội quy lao động mới nhất được ban hành kèm theo thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH. Mẫu dùng để lưu trữ, quản lý các vấn đề liên quan đến nội quy lao động trong doanh nghiệp.

1. Sổ quản lý nội quy lao động là gì?

Sổ quản lý nội quy lao động được lập ra để quản lý các nội quy lao động trong công ty. Sổ gồm các thông tin như: Tên doanh nghiệp, loại hình doanh nghiệp, địa chỉ, ngành nghề.............

2. Mẫu sổ quản lý nội quy lao động

CƠ QUAN CẤP TRÊN
(nếu có)
TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LAO ĐỘNG
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

SỔ QUẢN LÝ NỘI QUY LAO ĐỘNG

NĂM 20……

TT

Tên Doanh nghiệp

Loại hình doanh nghiệp

Địa chỉ doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Ngành nghề kinh tế chính của doanh nghiệp

Đăng ký nội quy lao động

Nội quy lao động sửa đổi, bổ sung

Đăng ký lại nội quy lao động

Ghi chú

Ngày tiếp nhận nội quy lao động

Ngày bắt đầu hiệu lực của nội quy lao động

Theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về lao động do nội quy có nội dung trái pháp luật

Doanh nghiệp thay đổi nội dung của nội quy lao động (kể cả thời hạn)

Ngày tiếp nhận nội quy lao động

Ngày bắt đầu hiệu lực của nội quy lao động

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Người lập sổ
(ký, ghi rõ họ tên)

……., ngày……tháng….năm 20……
Thủ trưởng đơn vị
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Sổ quản lý nội quy lao động

3. Hướng dẫn ghi sổ quản lý nội quy lao động

- Cột (2): ghi theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Cột (3) ghi theo phân loại: doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

- Cột (6): ghi theo ngành sử dụng nhiều lao động nhất của doanh nghiệp (cấp 2) tại Hệ thống ngành kinh tế ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

- Cột (7) và (11): ghi theo sổ quản lý văn bản của cơ quan quản lý nhà nước.

- Cột (8): sau 15 ngày kể từ ngày ghi trên cột số (7), trừ trường hợp nội quy lao động có nội dung trái với pháp luật.

- Các cột (9), (10): đánh dấu X vào ô tương ứng theo kết quả kiểm tra, rà soát.

- Cột (12): sau 15 ngày kể từ ngày ghi trên cột số (11).

Mời các bạn tham khảo thêm tại mục Việc làm - Nhân sự trong phần biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4
Việc làm - Nhân sự Xem thêm