Mẫu số S01-DNSN: Nhật ký - Sổ cái

1 174

Mẫu sổ Nhật ký - Sổ cái

Mẫu số S01-DNSN: Nhật ký - Sổ cái là mẫu bản nhật ký về sổ cái của các doanh nghiệp. Mẫu nêu rõ ngày tháng ghi sổ, chứng từ, diễn giải... Mẫu được ban hành theo Thông tư 132/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu số S01-DNSN nhật ký - sổ cái theo Thông tư 132/2018/TT-BTC

Đơn vị: ...........................................

Địa chỉ: ...........................................

Mẫu số S01-DNSN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính)

NHẬT KÝ - SỔ CÁI

Năm: ………..

Thứ tự dòng

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Số tiền phát sinh

Số hiệu tài khoản đối ứng

Thứ tự dòng

TK...

TK...

TK...

TK..

TK...

TK

Số hiệu

Ngày, tháng

Nợ

Nợ

Nợ

Nợ

Nợ

Nợ

Nợ

A

B

C

D

E

1

F

G

H

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

- Số dư đầu năm

- Số phát sinh trong năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cộng số phát sinh trong năm

- Số dư cuối năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sổ này có ......... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ..........

- Ngày mở sổ: ............

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu sổ nhật ký - Sổ cái theo Thông tư 132

Nhật ký - Sổ cái theo Thông tư 132

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kế toán kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 174
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm