Mẫu số S01a-Q: Chứng từ ghi sổ

Mẫu số S01a-Q: Chứng từ ghi sổ là gì? Mẫu chứng từ ghi sổ gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu số S01a-Q: Chứng từ ghi sổ là gì?

Mẫu số S01a-Q: Chứng từ ghi sổ là mẫu bản chứng từ được lập ra để ghi chép về chứng từ kế toán. Mẫu nêu rõ số hiệu tài khoản, số tiền...

2. Mẫu số S01a-Q: Chứng từ ghi sổ

BỘ TÀI CHÍNH
QUỸ TÍCH LŨY TRẢ NỢ

Mẫu số: S01a-Q
(Ban hành theo Thông tư số 109/2018/TT-BTC
ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính)

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Số:.........

Trích yếu

Số hiệu tài khoản

Số tiền

Ghi chú

Nợ

A

B

C

1

D

Cộng

x

x

x

Kèm theo ... chứng từ kế toán.


NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

Ngày ... tháng ... năm....
KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Mẫu số S01a-Q: Chứng từ ghi sổ

Mẫu số S01a-Q: Chứng từ ghi sổ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 10
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm