Mẫu số S01b-Q: Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ

Mẫu số S01b-Q: Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ là gì? Mẫu sổ đăng ký chứng từ ghi sổ gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu số S01b-Q: Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ là gì?

Mẫu số S01b-Q: Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ là mẫu sổ được lập ra để ghi chép về việc đăng ký chứng từ ghi sổ. Mẫu nêu rõ nội dung đăng ký, thông tin chứng từ...

2. Mẫu số S01b-Q: Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ

BỘ TÀI CHÍNH
QUỸ TÍCH LŨY TRẢ NỢ

Mẫu số: S01b-Q
(Ban hành theo Thông tư số 109/2018/TT-BTC
ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính)

SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ

Năm...

Chứng từ ghi sổ

Chứng từ ghi sổ

Số hiệu

Ngày, tháng

Số tiền

Số hiệu

Ngày, tháng

Số tiền

A

B

1

A

B

1

Cộng

Cộng

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ............................................................

NGƯỜI GHI SỔ
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Ngày ..... tháng....... năm ......
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số S01b-Q: Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ

Mẫu số S01b-Q: Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 6
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm