Mẫu số S02-DNSN: Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

1 119

Mẫu sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Mẫu số S02-DNSN: Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa là mẫu sổ được lập ra để ghi chi tiết về vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp. Mẫu được ban hành theo Thông tư 132/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa theo Thông tư 132

Đơn vị:……………………

Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S01-DNSN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính)

SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

Năm ……

Tài khoản: …… Tên kho: ……

Tên, quy cách nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ (sản phẩm, hàng hóa)...........................

Đơn vị tính:........................

Chứng từ

Diễn giải

Đơn giá

Nhập

Xuất

Tồn

Ghi chú

Số hiệu

Ngày, tháng

Số lượng

Thành tiền

Số lượng

Thành tiền

Số lượng

Thành tiền

A

B

C

1

2

3=1x2

4

5= (1x4)

6

7= (1x6)

8

 

 

Số dư đầu kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng trong kỳ

x

 

 

 

 

 

 

 

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ...

 

 

…..., ngày…tháng…năm…

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số S02-DNSN: Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Mẫu số S02-DNSN: Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kế toán kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 119
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm