Mẫu số S02-Q: Sổ cái

Mẫu số S02-Q: Sổ cái là gì? Mẫu sổ cái gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu số S02-Q: Sổ cái là gì?

Mẫu số S02-Q: Sổ cái là mẫu sổ được lập ra để ghi chép về thông tin chứng từ kế toán. Mẫu nêu rõ thông tin chứng từ, số hiệu tài khoản...

2. Mẫu số S02-Q: Sổ cái

BỘ TÀI CHÍNH
QUỸ TÍCH LŨY TRẢ NỢ

Mẫu số: S02-Q
(Ban hành theo Thông tư số 109/2018/TT-BTC
ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính)

SỔ CÁI

Năm:.....................

Tài khoản cấp 1: ...

Tài khoản cấp 2: ...

Ngày,

tháng

ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải


Số hiệu

tài khoản

đối ứng

Tài khoản

Ghi

chú

Số

hiệu

Ngày

tháng

Nợ

A

B

C

D

E

1

2

F

- Số dư đầu năm

- Số phát sinh trong tháng

- Cộng số phát sinh tháng

x

x

- Số dư cuối tháng

x

x

- Cộng luỹ kế từ đầu quý

x

x

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ............................................................

NGƯỜI GHI SỔ
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Ngày ..... tháng....... năm ......
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số S02-Q: Sổ cái

Mẫu số S02-Q: Sổ cái

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 18
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm