Mẫu số S03-DNSN: Sổ tài sản cố định

1 94

Mẫu sổ tài sản cố định

Mẫu số S03-DNSN: Sổ tài sản cố định là mẫu sổ được lập ra để ghi chép về tài sản cố định của doanh nghiệp. Mẫu nêu rõ tăng tài sản cố định, khấu hao tài sản cố định... Mẫu được ban hành theo Thông tư 132/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Sổ tài sản cố định theo Thông tư 132

Đơn vị:……………………

Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S03-DNSN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính)

SỔ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Năm: ……

Loại tài sản: ……

Số TT

Ghi tăng TSCĐ

Khấu hao TSCĐ

Ghi giảm TSCĐ

Chứng từ

Tên, đặc điểm, ký hiệu TSCĐ

Nước sản xuất

Tháng, năm đưa vào sử dụng

Số hiệu TSCĐ

Nguyên giá TSCĐ

Khấu hao

Khấu hao đã tính đến khi ghi giảm TSCĐ

Chứng từ

Lý do giảm TSCĐ

Số hiệu

Ngày, tháng

Tỷ lệ (%) khấu hao

Mức khấu hao

Số hiệu

Ngày, tháng, năm

A

B

C

D

E

G

H

1

2

3

4

I

K

L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

 

 

 

 

X

x

x

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ...

 

 

….….., ngày…tháng…năm…

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số S03-DNSN: Sổ tài sản cố định

Mẫu số S03-DNSN: Sổ tài sản cố định

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kế toán kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 94
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm