Mẫu số S03-Q: Sổ chi tiết tiền gửi

Mẫu số S03-Q: Sổ chi tiết tiền gửi là gì? Mẫu sổ chi tiết tiền gửi gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu số S03-Q: Sổ chi tiết tiền gửi là gì?

Mẫu số S03-Q: Sổ chi tiết tiền gửi là mẫu sổ được lập ra để ghi chép chi tiết về tiền gửi. Mẫu nêu rõ thông tin chứng từ, số tiền thu, số tiền chi...

2. Mẫu số S03-Q: Sổ chi tiết tiền gửi

BỘ TÀI CHÍNH
QUỸ TÍCH LŨY TRẢ NỢ

Mẫu số: S03-Q
(Ban hành theo Thông tư số 109/2018/TT-BTC
ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính)

SỔ CHI TIẾT TIỀN GỬI

Năm:.......................

Nơi mở tài khoản giao dịch: ................

Số hiệu tài khoản tại nơi gửi: ..............

Loại tiền gửi: .......................................

Ngày,

tháng

ghi sổ

Chứng từ

 

Diễn giải

 

Tỷ giá

hối đoái

(hoặc đơn giá)

Thu (Gửi vào)

Chi (Rút ra)

Tồn (Còn lại)

Ghi

chú

 

Số

hiệu

Ngày

tháng

Nguyên

tệ

Quy đổi

ra đồng VN

Nguyên

tệ

Quy đổi

ra đồng VN

Nguyên

tệ

Quy đổi

ra đồng VN

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

7

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ............................................................

 

 

Ngày ... tháng ... năm......

NGƯỜI GHI SỔ
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số S03-Q: Sổ chi tiết tiền gửi

Mẫu số S03-Q: Sổ chi tiết tiền gửi

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 7
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm