Mẫu số S04-Q: Sổ theo dõi cho vay

1 10

Mẫu số S04-Q: Sổ theo dõi cho vay là gì? Mẫu sổ theo dõi cho vay gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu số S04-Q: Sổ theo dõi cho vay là gì?

Mẫu số S04-Q: Sổ theo dõi cho vay là mẫu sổ được lập ra để theo dõi về việc cho vay. Mẫu sổ nêu rõ thông tin chứng từ, số tiền cho vay, thu nợ...

2. Mẫu số S04-Q: Sổ theo dõi cho vay

BỘ TÀI CHÍNH
QUỸ TÍCH LŨY TRẢ NỢ

Mẫu số: S04-Q
(Ban hành theo Thông tư số 109/2018/TT-BTC
ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính)

SỔ THEO DÕI CHO VAY

Tổng số vốn vay:................................ Thời hạn vay:.........................................

Tên dự án:.......................................... Thời gian bắt đầu trả nợ:........................

Đối tượng vay:................................... Tỷ lệ lãi suất vay:...................................

Ngày

tháng

ghi sổ

 

Chứng từ

 

Nội dung

 

 

Số tiền cho vay

 

Số

hiệu

 

Ngày

tháng

 

 

Tổng

số

 

Trong đó

 

 

 

 

 

Quá

hạn

Khoanh

nợ

A

B

C

D

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ............................................................

 

 

Ngày ... tháng ... năm....

NGƯỜI GHI SỔ
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số S04-Q: Sổ theo dõi cho vay

Mẫu số S04-Q: Sổ theo dõi cho vay

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 10
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm