Mẫu số S05-Q: Sổ chi tiết các tài khoản

1 23

Mẫu số S05-Q: Sổ chi tiết các tài khoản là gì? Mẫu sổ chi tiết các tài khoản gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu số S05-Q: Sổ chi tiết các tài khoản là gì?

Mẫu số S05-Q: Sổ chi tiết các tài khoản là mẫu sổ được lập ra để ghi chép chi tiết về các tài khoản. Mẫu nêu rõ thông tin chứng từ, số phát sinh...

2. Mẫu số S05-Q: Sổ chi tiết các tài khoản

BỘ TÀI CHÍNH
QUỸ TÍCH LŨY TRẢ NỢ

Mẫu số: S05-Q
(Ban hành theo Thông tư số 109/2018/TT-BTC
ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính)

SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN

Năm:.........................

Tên tài khoản: ....................Số hiệu: .....................

Đối tượng: ............................................................

Ngày, tháng

ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

 

Số phát sinh

Số dư

Ghi chú

 

Số hiệu

Ngày, tháng

Nợ

Nợ

A

B

C

D

1

2

3

4

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số dư đầu kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cộng phát sinh tháng

 

 

x

x

 

 

 

 

- Số dư cuối tháng

x

x

 

 

 

 

 

 

- Cộng luỹ kế từ đầu quý

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ............................................................

 

 

Ngày ... tháng ... năm......

NGƯỜI GHI SỔ
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số S05-Q: Sổ chi tiết các tài khoản

Mẫu số S05-Q: Sổ chi tiết các tài khoản

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 23
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm