Mẫu số S06-Q: Sổ thu hoạt động quỹ

1 20

Mẫu số S06-Q: Sổ thu hoạt động quỹ là gì? Mẫu sổ thu hoạt động quỹ gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu số S06-Q: Sổ thu hoạt động quỹ là gì?

Mẫu số S06-Q: Sổ thu hoạt động quỹ là mẫu sổ được lập ra để ghi chép về sổ thu hoạt động quỹ. Mẫu nêu rõ nội dung hoạt động, thông tin quỹ, chứng từ...

2. Mẫu số S06-Q: Sổ thu hoạt động quỹ

BỘ TÀI CHÍNH
QUỸ TÍCH LŨY TRẢ NỢ

Mẫu số: S06-Q
(Ban hành theo Thông tư số 109/2018/TT-BTC
ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính)

SỔ THU HOẠT ĐỘNG QUỸ

Năm...........

Ngày tháng ghi sổ

Chứng từ

 

 

Trong đó

 

Số hiệu

Ngày, tháng

DIỄN GIẢI

Tổng số thu

Thu hồi nợ từ các khoản vay về cho vay lại của CP

Thu phí bảo lãnh Chính phủ, lãi phạt chậm trả (nếu có)

Thu lãi do cơ cấu lại khoản nợ, danh mục nợ

Thu phí cho vay lại

Lãi chênh lệch tỷ giá

Thu lãi tiền ứng vốn

Thu dự phòng rủi ro đối với khoản cho vay lại

Thu hoạt động khác

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số dư đầu kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cộng phát sinh trong kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số dư cuối kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sổ này có...trang, đánh số từ trang 01 đến trang..........

 

- Ngày mở sổ:.................................................................

 

 

Ngày... tháng... năm.....

NGƯỜI GHI SỔ
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số S06-Q: Sổ thu hoạt động quỹ

Mẫu số S06-Q: Sổ thu hoạt động quỹ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 20
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm