Mẫu số S07-DNSN: Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh

1 35

Mẫu sổ chi phí sản xuất, kinh doanh

Mẫu số S07-DNSN: Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh là mẫu sổ được lập ra để ghi chép về chi phí sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp siêu nhỏ. Mẫu được ban hành theo Thông tư 132/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh

Đơn vị:……………………

Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S07-DNSN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính)

SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH

(Dùng cho các TK 1524, 9112)

- Tài khoản:........................................

- Tên phân xưởng:.............................

- Tên sản phẩm, dịch vụ:..................

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Tài khoản đối ứng

Ghi Nợ Tài khoản ...

Số hiệu

Ngày, tháng

Tổng

số tiền

Chia ra

 

...

...

...

...

...

...

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

- Số dưđầu kỳ

- Số phát sinh trong kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cộng số phát sinh trong kỳ

- Ghi Có TK ...

- Số dư cuối kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: …

 

 

….….., ngày…tháng…năm…

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số S07-DNSN: Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh

Mẫu số S07-DNSN: Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kế toán kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 35
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm