Mẫu số S07-Q: Sổ thu quản lý quỹ

1 9

Mẫu số S07-Q: Sổ thu quản lý quỹ là gì? Mẫu sổ thu quản lý quỹ gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu số S07-Q: Sổ thu quản lý quỹ là gì?

Mẫu số S07-Q: Sổ thu quản lý quỹ là mẫu sổ được lập ra để ghi chép về sổ thu quản lý quỹ. Mẫu nêu rõ thông tin chứng từ, tổng số thu...

2. Mẫu số S07-Q: Sổ thu quản lý quỹ

BỘ TÀI CHÍNH
QUỸ TÍCH LŨY TRẢ NỢ

Mẫu số: S07-Q
(Ban hành theo Thông tư số 109/2018/TT-BTC
ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính)

SỔ THU QUẢN LÝ QUỸ

Năm...........

Ngày

tháng

ghi sổ

Chứng từ

 

DIỄN GIẢI

 

Tổng

số thu

 

Trong đó

Số

hiệu

Ngày,

tháng

Thu lãi tiền gửi, lãi ủy thác quản lý vốn tạm thời nhàn rỗi

Thu quản lý khác

A

B

C

D

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số dư đầu kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cộng phát sinh trong kỳ

 

 

 

 

 

 

- Số dư cuối kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sổ này có...trang, đánh số từ trang 01 đến trang..........

 

- Ngày mở sổ:.................................................................

 

 

Ngày... tháng... năm.....

NGƯỜI GHI SỔ
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số S07-Q: Sổ thu quản lý quỹ

Mẫu số S07-Q: Sổ thu quản lý quỹ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 9
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm