Mẫu số S25-DNN: Sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng

1 3.292

Mẫu số S25-DNN: Sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng

Mẫu số S25-DNN: Sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng là mẫu sổ dùng để theo dõi thuế giá trị gia tăng của các doanh nghiệp, từ số thuế GTGT đã nộp cho tới số thuế GTGT phải nộp. Mẫu sổ được ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 08 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa. Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng tại đây.

Mẫu số S25-DNN: Sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng

Mẫu số S26-DNN: Sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng

Nội dung cơ bản của mẫu số S25-DNN: Sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng như sau:

Mẫu số S25-DNN: Sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: .........................

Địa chỉ: ........................

Mẫu số S25-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

SỔ THEO DÕI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Năm: ..................

Chứng từ Diễn giải Số thuế GTGT đã nộp Số thuế GTGT phải nộp
Số hiệu Ngày, tháng
A B C 1 2
   

Số dư đầu kỳ

- Điều chỉnh số dư đầu kỳ

Số phát sinh trong kỳ

   

Cộng số phát sinh

Số dư cuối kỳ

   

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ........

    Ngày ... tháng ... năm ...
Người lập biểu
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

Đánh giá bài viết
1 3.292
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm