Mẫu số S26-DNN: Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được hoàn lại

1 399

Mẫu số S26-DNN: Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được hoàn lại

Mẫu số S26-DNN: Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được hoàn lại là mẫu sổ chi tiết về thuế giá trị gia tăng được hoàn lại, trong sổ ghi rõ ràng chi tiết về số thuế GTGT được hoàn lại và số thuế GTGT đã hoàn lại. Biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 08 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được hoàn lại tại đây.

Mẫu số S25-DNN: Sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng

Cách lập Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 04/GTGT

Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 04/GTGT

Mẫu số S26-DNN: Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được hoàn lại

Mẫu số S27-DNN: Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được hoàn lại

Nội dung cơ bản của mẫu số S26-DNN: Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được hoàn lại như sau:

Mẫu số S26-DNN: Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được hoàn lại theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: ...........................

Địa chỉ: ...........................

Mẫu số S26-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

SỔ CHI TIẾT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐƯỢC HOÀN LẠI

Năm: ............

Chứng từ Diễn giải Số thuế GTGT được hoàn lại Số thuế GTGT đã hoàn lại
Số hiệu Ngày, tháng
A B C 1 2
    Số dư đầu kỳ    

- Điều chỉnh số dư đầu kỳ

Số phát sinh trong kỳ

   

Cộng số phát sinh

Số dư cuối kỳ

   

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: .....

    Ngày ... tháng ... năm ...
Người lập biểu
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. 

Đánh giá bài viết
1 399
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm