Mẫu số S80a-BH: Sổ chi tiết chi ốm đau, thai sản, dưỡng sức

1 15

Mẫu sổ chi tiết chi ốm đau, thai sản, dưỡng sức

Mẫu số S80a-BH: Sổ chi tiết chi ốm đau, thai sản, dưỡng sức là mẫu sổ được lập ra để ghi chép chi tiết về việc chi ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Sổ chi tiết chi ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CẤP TRÊN:………..
ĐƠN VỊ:……………….

Mẫu số: S80a-BH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài Chính)

SỐ CHI TIẾT CHI ỐM ĐAU, THAI SẢN, DƯỠNG SỨC PHỤC HỒI SỨC KHỎE

Năm …………………….

Tên cơ quan (đơn vị): ……………………………….Mã số: …………………………..

Số hiệu tài khoản: …………………………………….Mở tại: ………………....………

Đơn vị tính:……………..

Ngày tháng ghi số

Chứng từ

Diễn giải

Tổng số chi

Chi ốm đau

Chi nghỉ DSPHSK sau ốm đau

 

Số hiệu

Ngày tháng

 

 

Số lượt người

Số ngày

Số tiền

Số lượt người

Số ngày

Số tiền

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

Số dư đầu kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng phát sinh kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số dư cuối kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng lũy kế từ đầu quý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng lũy kế từ đầu năm

 

 

 

 

 

 

 

Sổ này có........., trang, đánh số từ trang 01 đến trang…………………

Ngày mở sổ: …………………………………………………………………


NGƯỜI GHI SỔ
(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Ngày ….tháng….. năm ....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số S80a-BH: Sổ chi tiết chi ốm đau, thai sản, dưỡng sức

Mẫu số S80a-BH: Sổ chi tiết chi ốm đau, thai sản, dưỡng sức

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 15
Bảo hiểm Xem thêm