Mẫu số S81-BH: Sổ chi tiết chi tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

1 131

Mẫu sổ chi tiết chi tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Mẫu số S81-BH: Sổ chi tiết chi tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là mẫu sổ được lập ra để ghi chép chi tiết về việc chi tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Sổ chi tiết về việc chi tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CẤP TRÊN:………..
ĐƠN VỊ:………………………………….

Mẫu số: S81-BH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài Chính)

SỔ CHI TIẾT CHI TAI NẠN LAO ĐỘNG - BỆNH NGHỀ NGHIỆP

Năm ………………

Đơn vị tính:…………

Ngày tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Tổng số chi

Đóng BHYT

Trợ cấp TNLĐ- BNN

Trợ cấp phục vụ TNLĐ- BNN

Trợ cấp TNLĐ- BNN 1 lần

Trợ cấp 1 lần khi chết do TNLĐ- BNN

 

Số hiệu

Ngày tháng

 

 

Số người

Số tiền

Số người

Số tiền

Số người

Số tiền

Số người

Số tiền

Số người

Số tiền

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

Số dư đầu kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng phát sinh kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số dư cuối kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng lũy kế từ đầu quý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng lũy kế từ đầu năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sổ này có........., trang, đánh số từ trang 01 đến trang…………………

- Ngày mở sổ: ………..............................................................................


NGƯỜI GHI SỔ
(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Ngày ….tháng….. năm ....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số S81-BH: Sổ chi tiết chi tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Mẫu số S81-BH: Sổ chi tiết chi tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 131
Bảo hiểm Xem thêm