Mẫu số S82-BH: Sổ chi tiết chi lương hưu và trợ cấp BHXH

1 14

Mẫu sổ chi tiết chi lương hưu và trợ cấp BHXH

Mẫu số S82-BH: Sổ chi tiết chi lương hưu và trợ cấp BHXH là mẫu sổ được lập ra để ghi chép chi tiết về việc chi lương hưu và trợ cấp BHXH. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Sổ chi tiết về chi lương hưu và trợ cấp BHXH

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BHXH…………………………..

Mẫu số: S82-BH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài Chính)

SỔ CHI TIẾT CHI LƯƠNG HƯU VÀ TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI

Năm…………..

Nguồn kinh phí………………………..

Đơn vị tính:………………….

Ngày tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Tổng

Đóng BHYT

Loại Trợ cấp….

Loại Trợ cấp….

Loại Trợ cấp….

Số hiệu

Ngày tháng

Số người

Số tiền

Số người

Số tiền

Số người

Số tiền

Số người

số tiền

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

Số dư đầu kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng phát sinh kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số dư cuối kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng lũy kể từ đầu quý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng lũy kế từ đầu năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sổ này có........., trang, đánh số từ trang 01 đến trang…………………

Ngày mở sổ: …………………………………………………………….....


NGƯỜI GHI SỔ
(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Ngày ….tháng….. năm ....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số S82-BH: Sổ chi tiết chi lương hưu và trợ cấp BHXH

Mẫu số S82-BH: Sổ chi tiết chi lương hưu và trợ cấp BHXH

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 14
Bảo hiểm Xem thêm