Mẫu số S83-BH: Sổ chi tiết chi bảo hiểm thất nghiệp

1 9

Mẫu sổ chi tiết chi bảo hiểm thất nghiệp

Mẫu số S83-BH: Sổ chi tiết chi bảo hiểm thất nghiệp là mẫu sổ được lập ra để ghi chép chi tiết về việc chi bảo hiểm thất nghiệp. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Sổ chi tiết về việc chi bảo hiểm thất nghiệp

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BHXH…………………………..
----------------

Mẫu số: S83-BH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài Chính)

SỐ CHI TIẾT CHI BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Năm …………….

Đơn vị tính:……………..

Ngày tháng ghi số

Chứng từ

Diễn giải

Tổng số tiền

Đóng BHYT

Trợ cấp thất nghiệp

Hỗ trợ học nghề

Hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm

 

Số hiệu

Ngày tháng

 

 

Số người

Số tiền

Số người

Số tiền

Số người

Số tiền

Số người

Số tiền

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

Số dư đầu kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng phát sinh kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số dư cuối kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng lũy kế từ đầu quý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng lũy kế từ đầu năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sổ này có........., trang, đánh số từ trang 01 đến trang…………………

- Ngày mở sổ: ………………………………………………………………..


NGƯỜI GHI SỔ
(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Ngày ….tháng….. năm ....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số S83-BH: Sổ chi tiết chi bảo hiểm thất nghiệp

Mẫu số S83-BH: Sổ chi tiết chi bảo hiểm thất nghiệp

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 9
Bảo hiểm Xem thêm