Mẫu số S84-BH: Sổ tổng hợp chi lương hưu và trợ cấp BHXH

1 14

Mẫu sổ tổng hợp chi lương hưu và trợ cấp BHXH

Mẫu số S84-BH: Sổ tổng hợp chi lương hưu và trợ cấp BHXH là mẫu sổ được lập ra để ghi chép về việc tổng hợp chi lương hưu và trợ cấp BHXH. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Sổ tổng hợp về việc chi lương hưu và trợ cấp BHXH

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CẤP TRÊN:………..
ĐƠN VỊ:………………………………….

Mẫu số: S84-BH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài Chính)

SỔ TỔNG HỢP CHI LƯƠNG HƯU VÀ TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI

Năm …………………….

Loại trợ cấp: ………………………………..Nguồn kinh phí:………………………..

Đơn vị tính: ………………

Ngày tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Số chưa trả tháng trước chuyển sang

Số phát sinh trong tháng

 

Số hiệu

Ngày tháng

 

Số người

Số tiền

Số phải trả phát sinh trong tháng

Số thực trả trong tháng

 

 

 

 

Tổng số

Trong đó hết hạn hưởng còn những tháng chưa đến nhận

 

Số người

Số tiền

Số người

Số tiền

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng phát sinh tháng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng lũy kế từ đầu quý

 

 

 

 

 

 

 

- Sổ này có........., trang, đánh số từ trang 01 đến trang…………………

- Ngày mở sổ: ………………………………………………………………


NGƯỜI GHI SỔ
(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Ngày ….tháng….. năm ....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số S84-BH: Sổ tổng hợp chi lương hưu và trợ cấp BHXH

Mẫu số S84-BH: Sổ tổng hợp chi lương hưu và trợ cấp BHXH

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 14
Bảo hiểm Xem thêm