Mẫu số S85a-BH: Sổ theo dõi chi khám, chữa bệnh BHYT

1 10

Mẫu sổ theo dõi chi khám, chữa bệnh BHYT

Mẫu số S85a-BH: Sổ theo dõi chi khám, chữa bệnh BHYT là mẫu sổ được lập ra để ghi chép chi tiết về việc theo dõi chi khám, chữa bệnh BHYT. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Sổ theo dõi về việc chi khám, chữa bệnh BHYT tại cơ quan BHXH

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CẤP TRÊN:………..
ĐƠN VỊ:………………………………….

Mẫu số: S85a-BH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài Chính)

SỔ THEO DÕI CHI KHÁM, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ TẠI CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI

Năm …………….

Đơn vị tính:………………….

Ngày tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Mã CS KCB

Tổng cộng

 

Số hiệu

Ngày tháng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

1

 

 

 

Số dư đầu kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng phát sinh kỳ

 

 

 

 

 

Số dư cuối kỳ

 

 

 

 

 

Cộng lũy kế từ đầu quý

 

 

- Sổ này có........., trang, đánh số từ trang 01 đến trang…………………

- Ngày mở sổ: …………………………………………………………………


NGƯỜI GHI SỔ
(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Ngày ….tháng….. năm ....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số S85a-BH: Sổ theo dõi chi khám, chữa bệnh BHYT

Mẫu số S85a-BH: Sổ theo dõi chi khám, chữa bệnh BHYT

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 10
Bảo hiểm Xem thêm