Mẫu số S85b-BH: Sổ theo dõi chi khám, chữa bệnh BHYT

1 20

Mẫu sổ theo dõi chi khám, chữa bệnh BHYT

Mẫu số S85b-BH: Sổ theo dõi chi khám, chữa bệnh BHYT là mẫu sổ được lập ra để ghi chép về việc theo dõi chi khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Sổ theo dõi về việc chi khám, chữa bệnh BHYT tại cơ sở khám chữa bệnh

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CẤP TRÊN:………..
ĐƠN VỊ:………………………………….

Mẫu số: S85b-BH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài Chính)

SỔ THEO DÕI CHI KHÁM, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ TẠI CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH

Năm …………….

Tên cơ sở KCB ..................................

Mã cơ sở KCB ………………………

Đơn vị tính:…………..

STT

Chứng từ

Diễn giải

Tổng cộng

 

Số hiệu

Ngày tháng

 

 

A

B

C

D

1

 

 

 

Số dư đầu kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng phát sinh kỳ

 

 

 

 

Cộng phát sinh quý

 

 

 

 

Cộng lũy kế từ đầu quý

 

- Sổ này có........., trang, đánh số từ trang 01 đến trang…………………

- Ngày mở sổ: ………………………………………………………………


NGƯỜI GHI SỔ
(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Ngày ….tháng….. năm ....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số S85b-BH: Sổ theo dõi chi khám, chữa bệnh BHYT

Mẫu số S85b-BH: Sổ theo dõi chi khám, chữa bệnh BHYT

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 20
Bảo hiểm Xem thêm