Mẫu số S86-BH: Sổ tổng hợp chi khám, chữa bệnh BHYT

1 5

Mẫu sổ tổng hợp chi khám, chữa bệnh BHYT

Mẫu số S86-BH: Sổ tổng hợp chi khám, chữa bệnh BHYT là mẫu sổ được lập ra để ghi chép chi tiết về việc tổng hợp chi khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Sổ tổng hợp về việc chi khám, chữa bệnh BHYT

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CẤP TRÊN:………..
ĐƠN VỊ:………………………………….

Mẫu số: S86-BH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài Chính)

SỐ TỔNG HỢP CHI KHÁM, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ

Quý ……….Năm……...

Đơn vị tính:……………

Ngày tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Tổng số

 

Số hiệu

Ngày tháng

 

 

A

B

C

D

1

 

 

 

Số dư đầu kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng phát sinh kỳ

 

 

 

 

Số dư cuối kỳ

 

 

 

 

Cộng lũy kế từ đầu quý

 

- Sổ này có........., trang, đánh số từ trang 01 đến trang…………………

- Ngày mở sổ: …………………………………………………………………


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Ngày ….tháng….. năm ....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số S86-BH: Sổ tổng hợp chi khám, chữa bệnh BHYT

Mẫu số S86-BH: Sổ tổng hợp chi khám, chữa bệnh BHYT

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 5
Bảo hiểm Xem thêm