Mẫu số S88-BH: Sổ chi tiết lãi tiền gửi

1 7

Mẫu sổ chi tiết lãi tiền gửi

Mẫu số S88-BH: Sổ chi tiết lãi tiền gửi là mẫu sổ được lập ra để ghi chép chi tiết về lãi tiền gửi. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Sổ chi tiết về lãi tiền gửi

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BHXH:……………………………..
----------------

Mẫu số: S88-BH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài Chính)

SỔ CHI TIẾT LÃI TIỀN GỬI

Năm……….

Đơn vị tính:…………….

Ngày tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Lãi kỳ trước chưa nộp về cấp trên

 

Số hiệu

Ngày tháng

 

 

A

B

C

D

1

 

 

 

Số dư đầu kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng phát sinh quý

 

 

 

 

Lũy kế từ đầu năm

 

- Sổ này có........., trang, đánh số từ trang 01 đến trang…………………

- Ngày mở sổ: …………………………………………………………………


NGƯỜI GHI SỔ
(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Ngày ….tháng….. năm ....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số S88-BH: Sổ chi tiết lãi tiền gửi

Mẫu số S88-BH: Sổ chi tiết lãi tiền gửi

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 7
Bảo hiểm Xem thêm