Mẫu số S89a-BH: Sổ chi tiết chi quỹ bổ sung thu nhập tại đơn vị

1 5

Mẫu sổ chi tiết chi quỹ bổ sung thu nhập tại đơn vị

Mẫu số S89a-BH: Sổ chi tiết chi quỹ bổ sung thu nhập tại đơn vị là mẫu sổ được lập ra để ghi chép về việc chi quỹ bổ sung thu nhập tại đơn vị. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Sổ ghi chép chi tiết chi quỹ bổ sung thu nhập tại đơn vị

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BHXH:……………………………..
----------------

Mẫu số: S89a-BH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài Chính)

SỔ CHI TIẾT CHI QUỸ BỔ SUNG THU NHẬP TẠI ĐƠN VỊ

Năm …………

Đơn vị tính:…………..

Ngày tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Tổng số chi

Trong đó

Số hiệu

Ngày tháng

Chi ...

Chi ...

Chi...

Chi...

Chi ...

A

B

C

D

1

2

3

4

5

 

 

 

 

Số dư đầu kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng phát sinh quý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lũy kế từ đầu năm

 

 

 

 

 

 

- Sổ này có........., trang, đánh số từ trang 01 đến trang…………………

- Ngày mở sổ: …………………………………………………………………


NGƯỜI GHI SỔ
(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Ngày ….tháng….. năm ....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số S89a-BH: Sổ chi tiết chi quỹ bổ sung thu nhập tại đơn vị

Mẫu số S89a-BH: Sổ chi tiết chi quỹ bổ sung thu nhập tại đơn vị

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 5
Bảo hiểm Xem thêm