Mẫu số S90-BH: Sổ theo dõi số tiền còn phải trả cho người hưởng

1 7

Mẫu sổ theo dõi số tiền còn phải trả cho người hưởng

Mẫu số S90-BH: Sổ theo dõi số tiền còn phải trả cho người hưởng là mẫu sổ được lập ra để ghi chép về việc theo dõi số tiền còn phải trả cho người hưởng. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Sổ theo dõi về số tiền còn phải trả cho người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CẤP TRÊN:………..
ĐƠN VỊ:………………………………….
------------------

Mẫu số: S90-BH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài Chính)

SỔ THEO DÕI SỐ TIỀN CÒN PHẢI TRẢ CHO NGƯỜI HƯỞNG LƯƠNG HƯU,
TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Tháng …….Năm .......

Nguồn kinh phí: ……………….

Họ và tên:.....................................

Mã số BHXH: …………………..

Loại chế độ: …………………….

Đơn vị tính:……..

STT

Tháng

Diễn giải

Số tiền hưởng chế độ chưa nhận (đồng)

Số tiền đã nhận (đồng)

Số tiền còn phải trả

Ghi chú

A

B

C

1

2

3

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sổ này có........., trang, đánh số từ trang 01 đến trang…………………

- Ngày mở sổ: …………………………………………………………………


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Ngày ….tháng….. năm ....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số S90-BH: Sổ theo dõi số tiền còn phải trả cho người hưởng

Mẫu số S90-BH: Sổ theo dõi số tiền còn phải trả cho người hưởng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 7
Bảo hiểm Xem thêm