Mẫu số S91-BH: Tổng hợp thu hồi kinh phí chi bảo hiểm

1 12

Mẫu tổng hợp thu hồi kinh phí chi bảo hiểm

Mẫu số S91-BH: Tổng hợp thu hồi kinh phí chi bảo hiểm là mẫu bảng tổng hợp về việc thu hồi kinh phí chi bảo hiểm. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bảng tổng hợp thu hồi kinh phí chi bảo hiểm

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, TP…….
----------------

Mẫu số: S91-BH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài Chính)

TỔNG HỢP THU HỒI KINH PHÍ CHI BẢO HIỂM

Quý ... Năm…….

Đơn vị tính:………..

Ngày tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Thực hiện thu hồi của Đơn vị

 

Số hiệu

Ngày tháng

 

Số còn phải thu hồi năm trước chuyển sang

Số phải thu trong năm

Số đã thu hồi trong năm

Số còn phải thu hồi chuyển năm sau

A

B

C

D

1

2

3

4

 

 

 

KP do NSNN đm bảo

 

 

 

 

 

 

 

Lương hưu

 

 

 

 

 

 

 

Trợ cấp

 

 

 

 

 

 

 

Quỹ BHXH

 

 

 

 

 

 

 

Quỹ ốm đau, thai sản

 

 

 

 

 

 

 

Quỹ TNLĐ-BNN

 

 

 

 

 

 

 

Quỹ hưu trí, tử tuất

 

 

 

 

 

 

 

- Tự nguyện

 

 

 

 

 

 

 

- Bắt buộc

 

 

 

 

 

 

 

Quỹ BH thất nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

Quỹ BHYT

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG

 

 

 

 

- Sổ này có........., trang, đánh số từ trang 01 đến trang…………………

- Ngày mở sổ: …………………………………………………………………


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Ngày ….tháng….. năm ....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số S91-BH: Tổng hợp thu hồi kinh phí chi bảo hiểm

Mẫu số S91-BH: Tổng hợp thu hồi kinh phí chi bảo hiểm

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 12
Bảo hiểm Xem thêm